PLATINUM NIERUCHOMOŚCI

Obsługa najmu lokali

Jeżeli zamierzają Państwo oddać w najem mieszkanie, dom lub lokal komercyjny, to w ramach zawartej umowy przejmujemy wszystkie obowiązki związane z najmem nieruchomości.

Usługa obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie Właściciela we wszystkich sprawach dotyczących administrowanego lokalu przed Najemcą – także instytucjami i urzędami,
 • negocjowanie i podpisywanie umów najmu w imieniu i za zgodą Właściciela,
 • przekazanie lokalu protokołem zdawczo – odbiorczym,
 • dostarczenie aktualnych informacji o wysokości opłat z tytułu najmu,
 • pobieranie i monitorowanie wpływów z czynszu najmu,
 • przygotowywanie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • windykacja należności w imieniu Właściciela w przypadku zalegania z opłatami przez najemców (m. in. poprzez doręczanie wezwań do zapłaty, zlecenie dla firmy windykacyjnej czy występowanie na drogę postępowania sądowego),
 • doradztwo w zakresie ubezpieczenia lokalu,
 • regulowanie w imieniu Właściciela opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości (dostawa mediów, bieżące utrzymanie nieruchomości, podatek od nieruchomości),
 • pomoc w rozliczeniu podatku z tytułu najmu nieruchomości,
 • przyjmowanie wniosków, pism, interwencji najemców,
 • każdorazowe informowanie Właściciela lokalu o konieczności przeprowadzenia prac remontowych oraz ich koszcie,
 • nadzór nad drobnymi naprawami i usuwaniem awarii ( prace porządkowe, budowlano-remontowe ),
 • wypowiedzenie umowy najmu w przypadkach określonych w zawartych umowach najmu.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od zakresu czynności i podstawą obliczenia jest miesięczny czynsz najmu.