PLATINUM NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości

Zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie wycen nieruchomości, określania wysokości odszkodowań, wynagrodzeń i opłat od nieruchomości, wyceny służebności oraz doradztwa w zakresie inwestowania.

Nasze Usługi związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego, opinii o wartości oraz ekspertyz mogą być wykorzystane do celów m.in.:

  • sądowych i komorniczych, również na etapie przygotowań do tego rodzaju postępowań;
  • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
  • postępowań spadkowych oraz podziałowych majątku;
  • ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej;
  • sprawozdań finansowych i wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek prawa handlowego;
  • postępowań skarbowo-podatkowych;
    postępowań upadłościowych oraz przygotowawczych – na zlecenie syndyków oraz organów ścigania (prokuratura i policja);
  • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
  • kupna/sprzedaży,
  • informacyjnych.


Przeprowadzane czynności są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, ze szczególną starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności.